Stypendia dla uczniów wybitnie uzdolnionych

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Zasady przyznawania stypendium określone zostały w Regulaminie przyznawania stypendium Starosty Włoszczowskiego dla uczniów wybitnie uzdolnionych oraz osiągających znaczące sukcesy w dziedzinie nauki, sztuki i sportu ze szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Włoszczowski będącym Załącznikiem do Uchwały Nr XXVI/140/01 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 19 września 2001 r.

 1. Stypendium Starosty Włoszczowskiego przyznaje się uzdolnionemu uczniowi szkoły ponadgimnazjalnej, a w szczególności:
  1. laureatowi krajowych i wojewódzkich olimpiad, konkursów, turniejów, przeglądów,
  2. uzyskującemu w szkole wysoką średnią ocen i pozytywną ocenę z zachowania,
  3. wykazującemu się szczególnymi osiągnięciami i umiejętnościami w jednej dziedzinie (nauka, sztuka, sport) uzyskując w niej celujące wyniki.
 2. Stypendium przyznaje się na okres od września do czerwca danego roku szkolnego.
 3. Wysokość stypendium określa się w wysokości 20 % najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu przyznania stypendium.
 4. Wysokość środków na stypendia określona jest każdego roku w budżecie powiatu.
 5. Stypendium wypłaca się miesięcznie z góry.
 6. Uzyskanie stypendium Starosty nie wyklucza możliwości otrzymywania przez uczniów innych stypendiów (np. ministra, kuratora itp.)
 7. Wniosek o przyznanie stypendium składa dyrektor szkoły w Starostwie Powiatowym we Włoszczowie, w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku. Wniosek ten uprzednio opiniuje samorząd uczniowski i rada pedagogiczna.
 8. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje komisja powoływana na każdy rok szkolny przez Zarząd Powiatu.
 9. W skład komisji wchodzą:
  1. dwóch przedstawicieli Starosty,
  2. dwóch przedstawicieli Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Powiatu,
  3. po jednym przedstawicielu młodzieży wytypowanym przez samorząd uczniowski szkół z każdej szkoły ponadgimnazjalnej.
 10. Zadaniem komisji jest rozpatrzenie złożonych wniosków oraz wybranie kandydatów do otrzymania stypendium i przedstawienie ich do akceptacji Staroście.
 11. Po zakończeniu prac Komisja sporządza protokół i przekazuje go Staroście. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-01-24
Data publikacji:2016-01-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6338